fleche_cote_droit

เงื่อนไขการใช้งาน

ลีเรคโกได้เปิดเว็บไซต์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้ เนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเวบไซต์อาจไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ลงเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาพกราฟิก ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว โลโก้ และชื่อแบรนด์ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองจากประเทศฝรั่งเศส กฎเกณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของลีเรคโก ดังนั้นการดาวน์โหลด การลอกเลียน การทำซ้ำ การแปล การดัดแปลงเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดนี้ไปยังเว็บไซต์อื่น หรือนำข้อมูลลงสิ่งพิมพ์อื่น (กระดาษ ดิจิตอลพริ้น ฟิล์ม ฯลฯ ..) โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลีเรคโก ถือเป็นการหลอกลวงละเมิดสิทธิ์

ลีเรคโกขอสงวนสิทธิ์ในการฟ้องร้องผู้ที่แอบอ้างนำข้อมูลในเวบไซต์ไปใช้ หรือทำการลอกเลียนแบบเว็บไซต์นี้

การสร้างลิงค์ hypertext ของลีเรคโกเว็บไซต์ อยู่ภายใต้ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรของลีเรคโก โปรดติดต่อเราหากต้องการทราบข้อมูลทั้งหมด
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซต์นี้กรุณาติดต่อลีเรคโก

คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าเยี่ยมชมเวบไซต์นี้ และสามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลเกี่ยวกับคุณ (ตามบทความที่ 39 ของฝรั่งเศส Data Protection Act) หากจะใช้สิทธิ์นี้กรุณาติดต่อเรา