โครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา

Lyreco For Education

LYRECO FOR EDUCATION (LFE)
เมื่อใดเด็ก ๆ ได้เรียนหนังสือเมื่อนั้นชาติจะเติบโต!

โปรแกรมลีเรคโกเพื่อการศึกษาได้เริ่มขึ้นในปี 2008 ซึ่งได้รวบรวมเงินบริจาค จากสำนักงานสาขาในกลุ่มบริษัทกว่า 26 ประเทศ เพื่อให้เด็กที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้น

ข้อมูลสำคัญ:

 • 5 ประเทศได้รับการช่วยเหลือ
 • เด็ก 72,800 คน ได้รับการศึกษา*
 • สร้างโรงเรียน 161 แห่ง*
 • 1,741,628 ยูโร ยอดเงินบริจาคที่มอบให้กับ NGOs
* กิจกรรมบางส่วนได้รับการสนับสนุนจาก "Agence Française de Développement" (สำนักงานพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส)

ร่วมมือร่วมใจ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆ

เรามีการจัดกิจกรรมและรวมรวมเงินจากสาขาประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริจาคและช่วยเหลือเด็กๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธี:
 • การสื่อสารด้านการตลาดกับลูกค้าและการร่วมมือคู่ค้า, เช่น: การซื้อสินค้าที่มีโลโก้ "โครงการลีเรคโกเพื่อการศึกษา"
  รายได้ส่วนหนึงจากการขายสินค้าจะถูกบริจาคเข้าโครงการ LFE
 • การจัดกิจกรรมภายในองค์กร: กิจกรรมขายเครื่องดื่ม อาหาร ขนม หรือเกมส์ในวันเทศกาลต่างๆ พนักงานจากสำนักงานสาขาจากทุกประเทศจะร่วมกันจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในโครงการ LFE
 • การบริจาค: การบริจาคโดยตรงจากพนักงาน เงินทั้งหมดที่ได้รับบริจาคจะถูกเพิ่มให้เป็นสองเท่าโดยบริษัทลีเรคโก 
โดยในแต่โครงการนั้นเราเลือกองค์กร NGO ต่างประเทศที่มุ่งเน้นไปที่การศึกษาของเด็กและมีแผนการปฏิบัติงานตามความต้องการของประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือ จุดมุ่งหมายสุดท้ายของแต่ละโครงการคือการดำเนินการพัฒนาจะสามารถดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการท้องถิ่นโดยมีครูผู้สอน, หัวหน้าหมู่บ้านและผู้ปกครอง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโครงการการศึกษาของตนเองต่อไป                             

                         2015 - 2018 มาดาร์กัสกา

 • 17,000 จำนวนเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือ
 • 32 โรงเรียนถูกสร้างและปรับปรุง
วัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ของโครงการ LFE:
 • เพื่อสร้างและปรับปรุงโรงเรียนและสาธารณูปโภค
 • เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของการศึกษาโดยการจัดอบรมครูผู้สอนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ
 • เพื่อที่จะรณรงค์และมุ่งเน้นให้ผู้ปกครองเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา
 • เพื่อมุ่งเน้นในการป้องกันภัยธรรมชาติจากพายุไซโครนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

                     
                    คลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิดีโอเกี่ยวกับกิจกรรม LFE สำหรับปี 2012 และ 2013.

                2011-2014 โตโก  ยอดบริจาค 1,200,000€

 • 60,000 จำนวนเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือ
 • 200 โรงเรียนประถม, 58 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก & 4 โรงเรียนมัธยม ได้รับการช่วยเหลือ
 • 49 โรงเรียนได้รับการสร้างใหม่และปรับปรุง
 • 165 ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนได้รับการฝึกอบรม
 • 750 ผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วม ชมรมผู้ปกครอง
 • 3,332 นักเรียสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีและไอที
คลิ๊กที่นี่เพื่อดูแผนที่สำหรับโครงการของเราใน เมืองการ่า และ เมืองซาวาน่า.

 
                       

                      2010 บราซิล ยอดบริจาค 227,600€

 • 3,000 เด็กที่ได้รับการช่วยเหลือ
 • 11 โรงเรียนที่ถูกสร้างและปรับปรุง
 • 64 ครูผู้สอนที่ได้เข้ารับการอบรม

 

                       

                     2009 เวียดนาม ยอดบริจาค 188,000€

 • 2,300 children supported
 • 20 schools
                                    
 

                 2008 บังกลาเทศ ยอดบริจาค 175,000€ 

 • 8,400 จำนวนเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือ
 • 50 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสร้างและปรับปรุง