จรรยาบรรณลีเรคโก

Code of Ethics
การเติบโตของลีเรคโกเกิดขึ้นจากค่านิยมหลัก 4 ประการ :

Passion, Excellence, Respect and Agility

การเติบโตของลีเรคโกเกิดขึ้นจากค่านิยมหลัก 4 ประการ ซึ่งค่านิยมดังกล่าวกลายเป็นพื้นฐานที่เราจะใช้สร้างอนาคตของเราต่อไปและจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานของลีเรคโกทุกคนและคู่ค้าทุกรายต้องทำความเข้าใจในวิธีการดำเนินธุรกิจและวิธีการที่จะประสบความสำเร็จของเรา ลีเรคโกร่างหลักจริยธรรมผ่านเอกสาร 2 ฉบับซึ่งนับเป็นสิ่งที่เราต้องการเห็นในบริษัทนั่นเอง. 

หลักจรรยาบรรณของพนักงาน

 หลักจรรยาบรรณเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนในบริษัท ซึ่งพนักงานต้องปฏิบัติตามและใช้หลักจรรยาบรรณดังกล่าวในการปฏิบัติงานประจำวันและการประพฤติปฎิบัติคต่อผู้อื่น ลีเรคโกคาดหวังว่า
พนักงานทุกคนทราบถึงหลักต่าง ๆ รวมถึง “หลักจรรยาบรรณของลีเรคโก” พร้อมทั้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในองค์กรของลีเรคโกนี้เราปฏิเสธการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม


หลักจรรยาบรรณของคู่ค้า

 ลีเรคโกเลือกผู้คู่ค้าที่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมได้อย่างเคร่งครัด
โดย “หลักจรรยาบรรณของคู่ค้า” นี้เป็นพื้นฐานที่ทำให้ลีเรคโกและคู่ค้าสามารถพัฒนาความสัมพันธ์
ภายใต้ความยุติธรรม, ความเชื่อมั่น, ความนับถือสิทธิส่วนบุคคล, กฎหมายและการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน