วิสัยทัศน์และค่านิยม

Vision and Values
ค่านิยมของลีเรคโกเป็นสิ่งที่เราปลูกฝังให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่น, ความตั้งใจและเจตนารมณ์ของเรา